Komunikacijski dodatek je pravica, ki se lahko dodeli gluhi, slepi ali gluho-slepi osebi, ki izmed storitev osebne asistence potrebuje zgolj pomoč pri komunikaciji in spremstvu.

Upravičenec do komunikacijskega dodatka se lahko odloči za:

Vlogo za pravico do komunikacijskega dodatka vlagatelj ali njegova zakonita zastopnik vloži na krajevno pristojnem Centru za socialno delo.

Za več informacij lahko pokličete: ga. Norma 064 148 775 (direktorica zavoda in vodja osebne asistence) ali ga. Klavdija 064 247 577 (strokovna vodja za izvajanje osebne asistence).