Uporabnik je vsak posameznik, ki želi in potrebuje osebno asistenco. Po prejetju odločbe o pravici do osebne asistence, ki jo izda pristojni center za socialno delo,  sam izbere izvajalca osebne asistence in se dogovori o pričetku izvajanja osebne asistence.

Izvajalec osebne asistence mu poda prve informacije o načinu delovanja programa pri izvajalcu, o postopkih pridobitve osebnih asistentov in časovnem obdobju začetka izvajanja osebne asistence. 

Seznani ga s pravicami in dolžnostmi uporabnika, izvajalca in osebnih asistentov.

Izvajalec svetuje in nudi pomoč pri iskanju rešitev za vsakega posameznika posebej, poišče primerne in odgovarjajoče asistente ter jih usposobi za izvajanje osebne asistence. 

Do osebne asistence je po ZOA upravičena oseba, ki:

Uporabnik z izvajalcem sklene Dogovor o izvajanju osebne asistence in drugih storitev v okviru programa osebne asistence (v nadaljevanju dogovor), ki ima veljavo pogodbe med uporabnikom, izvajalcem in osebnimi asistenti. Izvajalec pripravi Izvedbeni načrt osebne asistence in podpisanega s strani uporabnika odda na CSD. Tako lahko pričnemo z izvajanjem osebne asistence.

Uporabnik je glede na ugotavljanje potrebe po osebni asistenci lahko upravičen do enega ali več osebnih asistentov.